Харилцах хаяг

70272517

70273039

p_tu@inspection.gov.mn

tu.inspection.gov.mn

Төв аймаг

Санал, өргөдөл, гомдол

Түр засвартай Нээлттэй утас: 1800-1286