Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Харилцах хаяг

264786

263790

info@inspection.gov.mn

tu.inspection.gov.mn

Төв аймаг

Санал, өргөдөл, гомдол

Түр засвартай Нээлттэй утас: 1800-1286