Шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжуудад урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийлээ.

2019 оны 4 сарын 30 221

ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО” сарын аян мөн улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа барилга байгууламжийг шалгах удирдамжийн хүрээнд Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт сумдад баригдаж байгаа барилгад барилгын техник, эрчим хүч, харилцаа холбоо, хэмжилзүй, нийгмийн хамгаалал, газрын харилцааны чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийлээ. Шалгалтаар батлагдсан зураг, төсвийн дагуу барилгын ажил угсрагдаагүй нийтлэг зөрчлүүд илэрч байна. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах улсын байцаагчдын хамтарсан хугацаатай албан шаардлага өгч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ