Цэцүүх трейд ХХК-ийн ПЕ&ПП хаягдал боловсруулах үйлдвэрт төлөвлөгөөт шалгалт хийв

2020 оны 4 сарын 3 238

Байгаль орчин, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр газрын даргын баталсан 19/39 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Цэцүүх трейд ХХК-ийн ПЕ&ПП хаягдал боловсруулах үйлдвэрт төлөвлөгөөт шалгалт хийв. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчдын хамтарсан 10 заалт бүхий албан шаардлага хүргүүлсэн. Мөн коронавирус /Covid-19/ийн халдвараас ажилтнуудын эрүүл мэнд, ажлын байрны эрүүл ахуй, хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгч ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ