Хяналт шалгалтын мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт, шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу газрын даргын баталсан 19/34, 19/42 дугаартай удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг 2018 оны 03 сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд Аргалант, Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант сумдад Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, Эм био бэлдмэл, Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр сумын Эрүүл мэндийн төв, Ерөнхий боловсролын сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Эмийн сан, Халуун ус, Зочид буудал, ундны усны эх үүсвэр, хүнсний худалдаа, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 42 аж ахуй нэгжид хяналтын хуудсаар эрсдлийн үнэлгээг хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа. Хяналт, шалгалт хийгдэж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ